Yönetmelik

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ BİREYLER İÇİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve AraştırmaMerkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2 — (1) Bu Yönetmelik, Gazi Üniversitesi bünyesinde Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve AraştırmaMerkezinin kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte hizmet üretme, personel yetiştirme, araştırma, proje geliştirme-uygulama çalışmalarını ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenleme ile ilgili esasları kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3 — (1) Merkezin yasal temellerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun oluşturmaktadır.

Tanımlar

Madde 4 — (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

b) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez: Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve AraştırmaMerkezini,

d) Müdür: Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve AraştırmaMerkezi Müdürünü,

e)Müdür Yardımcıları: Merkez Müdür Yardımcılarını,

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

g) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

h) Çalışma Grupları: Merkez Çalışma Gruplarını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin Amacı

Madde 5 — (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliğiyle, yurt içindeki ve yurt dışındaki, engelli bireyler için görsel sanatlar eğitimi ile ilgili her alanda, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak ve eğitim çalışmalarında bulunmaktır.

Merkezin Çalışma Alanları

Madde 6 — (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda çalışmalarda bulunur:

a) Üniversite ile kamu ve özel sektör arasında bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını organize etmek ve yürütmek, gerçekleştirilen araştırmaları desteklemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

b) Üniversite bünyesinde bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, bu bilim dalları arasında oluşturulacak araştırma ve eğitim programlarını düzenlemek ve/veya düzenlenmesine yardımcı olmak,

c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının engelli bireyler için görsel sanatlar eğitimi, görsel sanatlara yönelik tedavi (terapi) yöntemleri ve uygulamaları, görsel sanatlara yönelik meslek eğitimi, … vb. alanlarda hizmet-içi eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla kurs seminer ve benzeri kısa ve uzun süreli eğitim programları açmak, bu kuruluşların problemlerine çözüm yolları aramak, projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek, eğitim faaliyetlerinin araştırılması geliştirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak,

d) Üniversite elemanları ve öğrenciler, kamu ve özel sektörde çalışan eğitimciler, engelli birey aileleri ve toplumdaki diğer bireylerin eğitimi amacıyla kitap, dergi, gazete, broşür ve benzeri yayınlar hazırlayıp yayımlamak ve bu konuda hizmet-içi eğitim programları düzenlemek,

e)  Uzaktan eğitim çalışmaları için Internet, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarını kullanmak ve bu konuda videokaset, DVD ve CD programları hazırlamak ve yayımlamak,

f) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içi ve/veya yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, eğitim kurumları, özel/kamu kuruluşları, eğitim kurumları, vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak, bilimsel bilgi alışverişinde bulunmak ve hizmet değişimi sağlamak,

g) Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak eğitim danışmanlığı, program geliştirme, gelişim izleme ve değerlendirme, eğitim kurumları için engelli bireylere yönelik yayınlar ve eğitim materyali geliştirme hizmetleri sunmak,

h) Merkez bünyesinde merkezin çalışma alanlarına yönelik araştırma grupları oluşturmak ve bu grupların alana kaynak kazandırılmasına yönelik bilimsel araştırma ve uygulama yapmasını sağlamak,

i)  Merkez bünyesinde engelli bireylerin eğitim aldığı yerlerde ve/veya kendi evlerinde Türkiye koşulları göz önünde bulundurularak uygulanabilir eğitim ve tedavi programları oluşturmak,

j)  Merkez çalışmalarını ve engelli bireyler için görsel sanatlar eğitimi ve görsel sanatlar tedavi alanını kamuya tanıtmak ve bilgilendirmek amacı ile görsel sanatlar festivalleri ve sergiler düzenlemek ve görsel sanatlar projeleri oluşturmak,

h) Merkezin amacına uygun olarak yüksek öğretim mevzuatı çerçevesinde kendine verilen görevleri yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

Madde 7 — (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Müdür Yardımcıları

c) Yönetim Kurulu

d) Danışma Kurulu

e) Çalışma Grupları

Merkez Müdürü

Madde 8 — (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 9 — (1) Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

a) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmesi için Rektöre önermek,

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

d) Yönetim Kurulunca karara bağlanan konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek,

f) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

g) Danışma Kurulu tarafından incelenen faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak,

h) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve Başkanlık etmektir.

Müdür Yardımcıları

Madde 10 — (1) Müdür, Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri arasından iki Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdür Yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür Yardımcılarının Görevleri

Madde 11 — (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün yokluğunda ona vekalet etmek,

b) Yönetim Kurulu toplantısında kurulun sekreterliğini yapmak,

c) Müdürün verdiği görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu

Madde 12 — (1) Yönetim Kurulu, Başkanın önerdiği öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Başkanı dahil beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Başkanın daveti ve üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile ayda en az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar verilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Merkez Müdürüdür. Başkanın yokluğunda bu görevi Başkana vekalet eden Müdür Yardımcısı üstlenir.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yaparlar. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılma ve altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak Yönetim Kurulu üyesinin yerine yenisi görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 13 — (1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim-öğretim bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:     

a) Merkezce yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, ihtiyaç duyulan personelin çalışma esaslarını belirlemek,

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek üyeleri tespit edip çalışma gruplarını oluşturmak,

c) Kuruluş amacına uygun araştırma, proje ve eğitim müracaatlarını inceleyerek karara bağlamak, uygun gördüğü müracaata ait çalışmaları ilgili çalışma grubuna yaptırmak,

d) Çalışma grubu tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak,

e) Merkezin dönemler halindeki çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak,

f) Yurt içi-yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel-kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlere uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

g) Merkezin yıllık programını hazırlamak,

h) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

i) Yıllık faaliyet raporunda yer almayan konulara ilişkin Rektörlüğün onayını alarak diğer faaliyetlerin başlatılmasına karar vermektir.

Danışma Kurulu

Madde 14 — (1) Danışma Kurulu; Üniversite mensubu, özel ve kamu sektörü ile uluslar arası alanlardaki tanınmış kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu, Başkanı dahil beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu Başkanı, Merkez Müdürüdür. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılma veya bir yıldan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılmayacak Danışma Kurulu üyesinin yerine yenisi görevlendirilir.

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 15 — (1)Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

 a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak önlemler hakkında tavsiyede bulunmak,

b) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

c) Merkezin faaliyet veya dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak,

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Başkanın isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmaktır.

Çalışma Grupları

Madde 16 — (1) Çalışma grupları Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu Kararı ile belirli ve uzmanlık isteyen konularla ilgili, geçici veya sürekli olarak oluşturulan, merkezin çalışmalarına katkılarda bulunan organlardır.

(2) Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim üyelerinden ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

Madde 17 — (1) Merkezin Akademik ve İdari Personel ihtiyacı ilgili mevzuata göre, Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Ulusal ve Uluslar Arası Üyelik

Madde 18 — (1) Merkez, Merkez Yönetim Kurulunun teklifi Rektörün onayı ile ülke içindeki kuruluşlara, Bakanlar Kurulu Kararı ile de kendi alanındaki uluslar arası kuruluşlara üye olabilir.

Yürürlük

Madde 19 — (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.